Campagnevoorwaarden Porsche Taycan campagne ‘Super sportscar - daily driver’

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Porsche campagne ‘Super sportscar – daily driver’ (hierna te noemen: “Campagne”).

2. De Campagne wordt georganiseerd door Pon’s Automobielhandel B.V., Business Unit Porsche, gevestigd te Zuiderinslag 8, 3833 BP Leusden (hierna te noemen: “Porsche”) en is door AGH & Friends, GreenHouse Group en Gemini Design B.V. ontwikkeld voor Porsche.

3. De Campagne vindt online plaats op Taycan.Porsche.nl (hierna te noemen: “Site”). Wanneer iemand deelneemt (door zich te registreren op de Site, hierna te noemen: “Deelnemer”) bestaat het vervolg van de Campagne uitde volgende onderdelen. Aanvragen van informatie over de Porsche Taycanop de Site (hierna te noemen: “Informatie”). Na het aanvragen van Informatie maakt de Deelnemer kans op een hotlap in de Porsche Taycan met Robert Doornbos op Circuit Zandvoort (hierna te noemen: “Prijs”).

4. De Campagneperiode loopt van 7 september 2020 (start 0.00 uur) tot en met 31 december 2020 (eindigt 23.59 uur). Na afloop van de Campagneperiode is deelname niet langer mogelijk.

 

2. Deelname

1.Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen met een leeftijd vanaf 18 jaar.

2. Personeelsleden van Pon’s Automobielhandel B.V., haar dealerorganisatie, AGH & Friends., Gemini Design B.V., GreenHouse Group, Growing Minds en hun kennissen en familieleden en andere die direct/indirect betrokken zijn bij de Campagne zijn uitgesloten van deelname aan de Campagne.

3. Elke Deelnemer, die aan de voorwaarden voldoet zoals vermeld in deze Campagnevoorwaarden, maakt kans op de Prijs.

4. De Winnaars worden op onpartijdige wijze getrokken. Na de Campagneperiode neemt Porsche in januari 2021 telefonisch contact op met de 40 Winnaars.

5. De Prijs betreft een hotlap (snelle ronde) in een nader te bepalen Porsche model op een Circuit in Nederland. De bestuurder van de Porsche is RobertDoornbos. De Deelnemer is de bijrijder. De hotlap bestaat uit drie rondes: een warm-up, een snelle ronde en een cool-down.

6. Bij weigering van de Prijs of enige andere reden van niet-uitkering van de Prijs, vervalt deze en blijft de Prijs eigendom van Porsche, zonder dat Porsche daardoor schadeplichtig wordt jegens de Deelnemer.

7. De Prijs is persoonsgebonden. Porsche zal geen verzoeken van de Winnaars honoreren om de Prijs te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde.

8. De Deelnemer moet altijd een vrijwarings- en bruikleenovereenkomst tekenen voorafgaand aan de Proefrit en een geldig rijbewijs kunnen overleggen. Indien de Deelnemer aan een van deze voorwaarden niet kan of wil voldoen is deelname uitgesloten.

9. Door deelname aan deze Campagne wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze Campagnevoorwaarden en hiermee akkoord te zijn gegaan.

10. Porsche behoudt zich het recht voor om inzendingen die zij als ongepast beoordeelt te verwijderen.

11. Porsche behoudt zich het recht voor een Deelnemer uit te sluiten van de Campagne indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen. Door uitsluiting komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor deelname.

12. Deelnemen aan de Campagne is kosteloos. Kosten voor de internetverbinding zijn voor rekening van de Deelnemer.

13. Deelnemen aan de Campagne is beperkt tot maximaal één (1) keer.

 

3. Disclaimer

1. Porsche is onherroepelijk gerechtigd de inzendingen openbaar te makenen/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie opinternet of gedrukte media. In geen geval ontstaat door dit gebruik enigeaanspraak op vergoeding. Hierbij wordt met uiterste zorgvuldigheidomgegaan met de privacy van hetgeen vastgelegd en/ of geportretteerdwordt op de Site. Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, magniets van deze Site worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt,in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Porsche.

2. Over de uitslag van deze Campagne kan niet worden gecorrespondeerd.

3. Porsche is niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen, waaronder het uitvallen van de internetverbinding, waardoor eventuele deelname niet mogelijk is.

4. De (persoonlijke) gegevens die Porsche verkrijgt in het kader van dezeCampagne worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld.Porsche zal de (persoonlijke) gegevens alleen gebruiken voor de uitvoeringvan en communicatie rond de Campagne, waaronder mede begrepen hetcontact opnemen met de Deelnemers door de Porsche Centra. Deelnemerkan een verzoek doen om inzage, correctie en of verwijdering van zijngegevens door een e-mail te zenden aan info@porsche.nl. (o.v.v. PorscheTaycan Super Sportscar campagne).

5. Deze Campagnevoorwaarden zijn verkrijgbaar via Taycan.Porsche.nlenkunnen worden opgeslagen en uitgeprint.

6. Bij vragen en/of klachten over deze Campagne kunt u per e-mail contact opnemen met Porsche via info@porsche.nl. (o.v.v. Porsche Taycan Super Sportscar campagne).

7. Porsche behoudt zich tevens het recht voor om de Campagne, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Campagnevoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. De Campagnevoorwaarden zullen echter niet tijdens de looptijd van deze Campagne ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.

8. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Porsche aan het beheer van dewebsite en de organisatie van de Campagne besteedt, is het mogelijk datde verstrekte informatie en beelden onvolledig of onjuist zijn. Druk- ofspelfouten of andere vergelijkbare fouten in door Porsche openbaargemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Porsche niet wordentegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voorPorsche in het leven roepen. Porsche is niet aansprakelijk voor enigeschade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van dewebsite of deelname aan de Campagne. Porsche is niet verantwoordelijk ofaansprakelijk voor kosten die de Deelnemer in verband met deelname aandeze Campagne maakt. De Deelnemer vrijwaart Porsche van aanspraken van derden in verband met deze Campagne en/of in verband met hethandelen of nalaten van de Deelnemer.

9. Porsche en de door haar ingeschakelde derden of hulppersonen voor deze Campagne zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met deze Campagne.

10. Op deze Campagnevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11. Deze Campagnevoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.

12. Porsche zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.